Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondememer: de natuurlijke of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die bouw- en afbouwmaterialen levert en/ of daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen levering van bouw- en afbouwmaterialen.

Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst van het aanbod.
 3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.
 4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en de eventuele kosten voor levering van de materialen.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

Artikel 5 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De ondernemer voert de werkzaambeden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding.
 4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op: onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid van de consument

 1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren.
 2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.
 3. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/ of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het
  voorgaande lid, dient de consument de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
 5. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien wanden en/of kozijnen vies worden of licht beschadigen tijdens de werkzaamheden voor het plaatsen van de vloer.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
 2. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

Artikel 8 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

Artikel 9 – Levering

 1. Wanneer partijen een vaste datum van levering zijn overeengekomen, worden de materialen op deze datum (op)geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van levering zijn overeengekomen, worden de materialen op of omstreeks deze datum geleverd.
 2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als geleverd beschouwd:
  a. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
  b. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 3. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kan constateren dienen door de consument na aflevering (BINNEN 24 UUR) en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de ondernemer.
 4. Bij verwerking van de te leveren materialen door de ondernemer dient, ingeval de materialen vóór de verwerking worden afgeleverd, de consument de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen.

Artikel 10 – Overschrijding leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de levering van materialen heeft de opdrachtgever het recht – zonder de ondernemer in gebreke te hoeven stellen – om de overeenkomst te ontbinden.
 2. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de levering van materialen dient de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven deze materialen alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Retourzendingen

 1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen – voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt – worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
 2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

Artikel 12 – Zekerheid bij vooruitbetaling

 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst van de consument een vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag bedingen.

Artikel 13 – De eindafrekening

Alle betalingen geschieden uitsluitend contant of per pin bij afhalen of contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 15 – Garantie voor het geleverde

 1. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsneehoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN-normen, geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument. Op verwerkte materialen kan niet worden gereclameerd.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan volledig is voldaan, daaronder begrepen buitenrechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekort schieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil
  is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 18 – Tegels

 1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters.
 2. Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
 3. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van de keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 4. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 5. De leverancier staat er niet voor in dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen- nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).